خدمات ابری Go Host از دیتاسنترهای امارات  متحده و دبی

خدمات به صورت مقیاس بندی(Scaling) و ابری میباشد و از بهترین منابع  برای این خدمات از دیتاسنترهای اختصاصی آماده سازی شده است

vCPUS
رم
هارد دیسک
پهنای باند
قیمت
 
1
1GB
50GB
10 GB
US$ 11 /Month
1
2GB
50GB
10 GB
US$ 15 /Month
1
4GB
50GB
10 GB
US$ 17 /Month
1
8GB
50GB
10 GB
US$ 18 /Month
2
2GB
50GB
10 GB
US$ 17 /Month
2
4GB
50GB
10 GB
US$ 21 /Month
2
8GB
50GB
10 GB
US$ 24 /Month
2
12GB
50GB
10 GB
US$ 28 /Month
2
16GB
50GB
10 GB
US$ 41 /Month
4
4GB
50GB
10 GB
US$ 35 /Month
4
8GB
50GB
10 GB
US$ 41 /Month
4
12GB
50GB
10 GB
US$ 55 /Month
4
16GB
50GB
10 GB
US$ 69 /Month
4
24GB
50GB
10 GB
US$ 82 /Month
4
32GB
50GB
10 GB
US$ 96 /Month
8
8GB
50GB
10 GB
US$ 82 /Month
8
12GB
50GB
10 GB
US$ 109 /Month
8
16GB
50GB
10 GB
US$ 137 /Month
8
24GB
50GB
10 GB
US$ 177 /Month
8
32GB
50GB
10 GB
US
 
8
48GB
50GB
10 GB
US$ 232 /Month
8
64GB
50GB
10 GB
US$ 273 /Month
12
12GB
50GB
10 GB
US$ 190 /Month
12
16GB
50GB
10 GB
US
 
12
24GB
50GB
10 GB
US$ 232 /Month
12
32GB
50GB
10 GB
US$ 273 /Month
12
48GB
50GB
10 GB
US$ 327 /Month
12
64GB
50GB
10 GB
US$ 368 /Month
16
16GB
50GB
10 GB
US$ 273 /Month
16
24GB
50GB
10 GB
US$ 300 /Month
16
32GB
50GB
10 GB
US$ 327 /Month
16
64GB
50GB
10 GB
US$ 477 /Month
24
24GB
50GB
10 GB
US$ 531 /Month
24
32GB
50GB
10 GB
US$ 599 /Month
24
48GB
50GB
10 GB
US$ 681 /Month
24
64GB
50GB
10 GB
US$ 762 /Month
32
32GB
50GB
10 GB
US$ 817 /Month
32
64GB
50GB
10 GB
US$ 953 /Month
32
128GB
50GB
10 GB
US$ 1089 /Month
 
Buy now
WordPress and WHMCS integration by i-Plugins